Wij gebruiken cookies, bezoekt u onze website dan gaat u akkoord met deze cookies.OK

"Wij zijn innovatief en geloven in vooruitziende-, snel schakelende-, online bedrijfsoplossingen zonder kunstmatige eilanden."

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden als PDF bestand.

versie: 01-12-2022

Artikel 1.    Definities

1.1. UNIBLOX: Uniblox is als handelsnaam onder S4Financials B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78696593.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met UNIBLOX een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' (AV) wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2.    Toepasselijkheid

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van UNIBLOX zijn deze Algemene Voorwaarden van S4Financials B.V. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor UNIBLOX alleen bindend indien en voor zover deze door UNIBLOX uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3.    Verplichtingen UNIBLOX

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert UNIBLOX dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. UNIBLOX spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van UNIBLOX zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3. UNIBLOX spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
3.4. UNIBLOX spant zich in om, indien van toepassing, het eindresultaat van de Opdracht te laten functioneren op alle gangbare, reeds nog door de fabrikant met updates ondersteunde besturingssystemen.

Artikel 4.    Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever stelt UNIBLOX steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever zal zich ten tijde van de ontwikkeling en realisatie van de opdracht beschikbaar houden voor vragen en/of het aanleveren van  benodigde gegevens aan UNIBLOX.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van dat wettelijk verboden is. Daarbij staat UNIBLOX het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks UNIBLOX, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. UNIBLOX zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.5. Opdrachtgever zal alleen gegevens op de server plaatsen waarvan Opdrachtgever de rechten heeft. Het is Opdrachtgever verboden gegevens, in welke vorm dan ook, op de server te plaatsen waarop auteursrecht, of ander recht berust dat niet toebehoort aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal geen illegale, seksuele, aanstootgevende of onwettige gegevens opslaan, of verwijzingen plaatsen naar dergelijke gegevens, op de door UNIBLOX beschikbaar gestelde apparatuur of via de door UNIBLOX aangeboden diensten.
4.6. Opdrachtgever vrijwaart UNIBLOX van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.7. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5.    Offertes

5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft UNIBLOX het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van UNIBLOX zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

Artikel 6.    Prijzen

6.1. De door UNIBLOX vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van UNIBLOX zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7.    Levertijd

7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door UNIBLOX wordt ontvangen.
7.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8.    Wijziging of annulering opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Wanneer Opdrachtgever de opdracht tussentijds, om wat voor reden dan ook, wenst te annuleren, is UNIBLOX in alle gevallen gerechtigd de reeds gemaakte kosten te verhalen op Opdrachtgever, met een minimum van 25% van de totaalwaarde van de opdracht.

Artikel 9.    Intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur en/of documenten daaronder begrepen, maar niet uitsluitend analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij UNIBLOX of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is UNIBLOX toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien UNIBLOX door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10.    Eigendomsvoorbehoud

10.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van UNIBLOX.

10.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover UNIBLOX niet nakomt is UNIBLOX zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van UNIBLOX op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 11.    Betalingsvoorwaarden

11.1. Opdrachtgever dient de door UNIBLOX uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient ten hoogste 14 (veertien) dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
11.2. Wanneer het totaalbedrag van de overeenkomst tussen UNIBLOX en Opdrachtgever meer bedraagt dan € 2000,- (zegge: tweeduizend euro), zal UNIBLOX een factuur uitschrijven voor de helft van het totaalbedrag. Opdrachtgever dient deze factuur als voorschot via overmaking te voldoen, voordat UNIBLOX met enige werkzaamheden en/of leveringen zal aanvangen.
11.3. Alle door UNIBLOX uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
11.4. Opdrachtgever geeft UNIBLOX de mogelijkheid om facturen digitaal per e-mail aan te leveren. Hiervoor stelt Opdrachtgever een werkend e-mailadres beschikbaar.
11.5. Indien een bestelling van goederen of diensten tot stand komt via de website of webshop van UNIBLOX, zal Opdrachtgever de te leveren goederen of diensten in zijn geheel vooraf betalen. Wanneer de bestelde diensten jaarlijks terugkerend zijn, zal Opdrachtgever een machtiging afgeven voor automatische incasso voor het jaarlijks verschuldigde bedrag.
11.6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
Ook voor het versturen van een aanmaning kan UNIBLOX kosten in rekening brengen.
11.7. Wanneer een vordering voor een niet tijdig betaalde factuur uit handen wordt gegeven heeft UNIBLOX het recht om alle openstaande facturen van Opdrachtgever te laten vorderen, ongeacht de factuurdatum of hoogte van het factuurbedrag.
11.8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
11.9. In bovenstaande gevallen heeft UNIBLOX voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van UNIBLOX vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 12.    Aansprakelijkheid

12.1. UNIBLOX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerwijs verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie. UNIBLOX behoudt zich het recht voor van haar Opdrachtgevers te verwachten dat digitaal opgeslagen informatie op een deugdelijke wijze en recentelijk voorafgaand aan de overeengekomen werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat.
12.2. UNIBLOX is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals computervirussen. UNIBLOX mag daarvoor antivirus software draaien om de schade haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
12.3. UNIBLOX is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.4. UNIBLOX is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van een dienst veroorzaakt door derden.
12.5. De eventuele aansprakelijkheid van UNIBLOX is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
12.6. UNIBLOX is niet verantwoordelijk voor schade aan een dienst(en) veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van UNIBLOX werkzaam zijn.

Artikel 13.    Overmacht

13.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat UNIBLOX door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van UNIBLOX kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 14.    Duur en beëindiging

14.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
14.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd door middel van de daarvoor bestemde formulieren met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.  
14.3. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft UNIBLOX het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van UNIBLOX op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
UNIBLOX kan alle reeds gemaakte kosten direct verhalen op Opdrachtgever, met een minimum van 25% van de totaalwaarde van iedere opdracht.

Artikel 15.    Geheimhouding

15.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
15.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 16.    Wijzigingen AV

16.1 UNIBLOX heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan Opdrachtgever. Opdrachtgever kan de overeenkomst ontbinden met ingang van de datum dat de wijziging van kracht wordt.

Artikel 17.    Reclame

17.1. Bij gebreke van verplichtingen van UNIBLOX dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 (dertig) dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van UNIBLOX.
17.2. Indien UNIBLOX de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
17.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
17.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 18.    Slotbepalingen

18.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Veranderingen in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
18.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
18.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Adres:

Uniblox
Mussenstraat 9
1223 RB HILVERSUM

Uniblox is onderdeel van S4Financials B.V.